آخرین اخبار : 

مرداد ۱۳۹۷

جناب قاضی القضات، با چه زبانی باید گفت یا فریاد زد تا اجازه دهند بگوش شما برسد؟. آیا حتما رسانه های اونورِ آب یا فضای مجازی باید ورود کنند تا بعضی که خود را به خواب زده اند بسیج شوند برای احقاق حق؟.

n00131252-b
انتقادی: جناب اژه ای پرونده ای که طی شماره   ۹۴۰۹۹۸۰۳۰۴۵۰۰۲۰۲     در شعبه  ۴   اجرای کیفری یزد خاک میخورد گویای بسیاری از واقعیتهای موجود در سازمان شماست. چگونه هست که اگر در همینجا اهانتی نسبت به یک مقام دون پایه  صورت گیرد همه ...